มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2561
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 2/2561 (เรียนร่วม) 7-18 ม.ค. 2562
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 2/2561
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 2/2561 (เรียนร่วม) 5 - 13 ม.ค. 2562
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปป. 2/2561 5 - 13 ม.ค. 2562
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 2/2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101 และ 055-267050