มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การลงทะเบียนเรียน
 
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 3/2560
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ 3/2560 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 3/2560
  ลงทะเบียนเรียน กศ.ป.ป. 3/2560 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ เรียนร่วม กศ.ปป. 3/2560
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค โครงการพิเศษ 2/2559
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาค โครงการพิเศษ 2/2559 (เรียนร่วม)
  ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 3/2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267101 และ 055-267050